Siden sidst

Siden sidst marts 2019

ref fra generalforsamlingen 26.03.2019 er på vej


Siden sidst februar 2019

Siden sidst oktober 2018

Medlemsbladet nr. 3 oktober 2018

Siden sidst juni 2018

Siden sidst

Den 15. februar havde arkivet inviteret til lokalhistorisk filmaften i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.  Programmet for aftenen var denne gang sammensat af nye og gamle videoklip fra vort område, – videoklip der alle var fundet på nettet som youtube klip. I arkivet må vi ikke glemme, at det, der sker i dag, er historie i morgen, og at det er vigtigt, at vi i arkivet konstant følger med i, hvad der sker aktuelt på egnen og sørger for, at det bliver dokumenteret. Aftenens program var således i god tråd med, hvad der her gøres gældende.  Interessen for aftenen skulle vise sig at være stor, idet 53 var mødt frem, da ”forestillingen” begyndte. Gunnar Petersen, Viskinge havde sørget for, at det teknisk kunne lade sig gøre at vise klippene. Flemming Paulsen stod for kommentarerne til de enkel- te klip.

Torsdag d. 15. marts afholdt vort arkiv den årlige generalforsamling, og som sædvanlig fandt den sted i Svebølle Aktivitetscenters cafélokale.
Af formandsberetningen fremgik, at det samarbejde, arkivet har etableret med Svebølle Aktivitetscenters brugergrupper, giver arkivet en stor kontaktflade, hvilket afspejler sig i arkivets store medlemstal på
omkring 250, og i det frem- møde, der er til arkivets arrangementer. Generalforsamlingen, der havde 45 deltagere, blev med Jørgen Rasmussen, Havnsø som dirigent afviklet i god ro og orden. Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Den ledige suppleantpost blev besat med Olav Rye Hintze, Svebølle.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved tidl. EU-parlamentsmedlem Anne E. Jensen, der på charmerende vis fortalte om sin barndom i Svebølle, hvor forældrene, Inger Elisabet Jensen og Jens Henry Jensen var lærere, og hvor hun boede fra 1951 til 1959. Hun fortalte om sin tid som erhvervskvinde og om sin tid som EU-parlamentariker. Endvidere berørte hun perifert familieskabet til sin morbror, den kendte forfatter Martin A. Hansen, der ofte besøgte sin søster og svoger i Svebølle. Anne E. Jensen, der i dag er kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg, havde kaldt sit foredrag ”Fra Svebølle til Bruxelles og retur”.
I sidste nummer af medlemsbladet blev det nævnt, at vort arkiv har efterlyst 19 malerier, der blev fjernet fra Bjergsted Rådhus i 2013. Arkivet har efterfølgende efterlyst en granitskulptur udført af den lokale kunstner Lars Rasmussen. Granitskulpturen er/var anbragt i Rådhusets foyer. I skrivende stund mangler arkivet kendskab til, hvor 7 af malerierne og stenskulpturen er anbragt. Som svar på Arkivets henvendelse har Kalundborg Kommune meddelt, at kommunens administration er sat på sagen. Indtil nu har dette dog ikke ført til, at arkivet har fået kendskab til, hvor de nævnte 8 kunstgenstande bliver opbevaret. Arkivet finder det vigtigt, at der bliver skabt klarhed over, hvad der er sket med nævnte kunstgenstande.


Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst februar 2018

Medlemsbladet nr. 1 2018 side 4A

   Siden sidst okt. 2017
Siden sidst okt. 2017

Siden sidst juni 2017

Siden sidst juni 2017 red.

Siden sidst februar 2017

Den 4. oktober havde vort arkiv inviteret til en aften med John Buur Christiansen, Kalundborg, der har posthistorie som sin store interesse. Omkring 40 mødte op for at høre John Buur Christiansens velforberedte og godt tilrettelagte foredrag. John Buur Christiansen havde medbragt forskellige bøger om emnet, som han lod cirkulere blandt publikum, og han havde til brug for aftenen udarbejdet et skriftligt materiale, der på en god måde sammenfattede det, han omtalte i sit foredrag. Dette materiale kunne efterfølgende frit medtages. Som et kuriosum nævnte John Buur Christiansen, at en stationsforstander i Alleshave ikke syntes, at det var ulejligheden værd, at stemple de breve og postkort, der blev indleveret fra dette område. Det skulle være forklaringen på, at man yderst sjældent ser et poststempel fra Alleshave.

Lørdag d. 15. oktober 2016, kl. 14.00 var der afsløring af en mindesten for Karoline Graves med efterfølgende reception i Mindelunden, Bøstrupvej i Løve. Talen i forbindelse med afsløringen blev holdt af tidl. Museumsinspektør i Kalundborg, Lisbeth Pedersen. Det var Bøje Larsen, Høng der stod for arrangementet afvikling.

SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark) havde som tema for Arkivernes Dag 2016, der er d. 2. lørdag i november og i 2016 således d. 12. nov. valgt ”Sport og Idræt – En sund sjæl i et sundt legeme”. Det var dog helt op til det enkelte arkiv selv at vælge et emne for den udstilling, man vil præsentere for publikum i det enkelte arkivs lokalområde. Vort arkiv ønsker , så vidt det er muligt, at varetage de lokalhistoriske opgaver for hele det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune. I år havde vi valgt at fokusere på Kaldred- området. Det skete med udstillingen ”Pigen fra Kaldred – Ellen Nielsen, der blev missionær i Kina”, – samt med en udstilling af ældre og nyere billeder fra Kaldred, suppleret med tilhørende tekst. I ”Jul i Kalundborg årg. 1958” er der en artikel, der i tekst og billeder fortæller om Ellen Nielsen. I forbindelse med en udstilling i Vor Frue Kirke i Kalundborg i 1996 bringer Kalundborg Folkeblad d. 15. juli 1996 en udførlig omtale af Ellen Nielsen. Der var god interesse for udstillingen, der omfattede omkring 20 udstillingsrammer, tæt besat med billeder og tekst. I løbet af dagen var der omkring 30 interesserede, der lagde vejen forbi Svebølle Aktivitetscenter for at se udstillingen, hvilket i denne sammenhæng må betragtes som tilfredsstillende. Der blev i løbet af dagen tegnet 2 nye medlemskaber af vort arkiv, der ved årskiftet var nået op på 247 medlemmer.

I lighed med tidligere år deltog vort arkiv i den fælles julefrokost, der blev afholdt d. 28. november. Underholdningen var som året før ved Jens Sandager.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst oktober 2016

Til foredraget ”Husjomfruen og skibsrederen” d. 24. maj med Henning Bonde og Finn Jensen var der et fremmøde på 66 forventningsfulde tilhørere, og dermed var endnu en succes hjemme for aftenens to aktører, der efterhånden har optrådt sammen mange steder her i området.

Henning Bonde og Finn Jensen fra Høng lokalhistorisk forening fortalte om dengang, Marie Jensen blev ansat som husjomfru hos den gamle grevefamilie Bernstorff-Mylius i 1948. Frøken Jensen fortsatte i jobbet efter skibsreder A.P. Møllers overtagelse af Kattrup Gods i 1949 og forblev på Kattrup frem til sin død i 2010, 93 år gammel. Der blev vist filmklip med interview med frøken Jensen, hvor hun fortalte om oplevelser fra den lange periode på Kattrup. Det drejer sig bl.a. om ansættelsessamtalen med grevinde Bernstorff-Mylius og om arbejdet som husjomfru. Hun fortalte også om A.P. Møllers bryllup med Ulrikke Amalie Petterøe i Buerup Kirke i 1952, storkene på Kattrups ladebygning samt om dengang, A.P. Møller blev træt af den svage lyd fra klokken i Buerup Kirke og derfor forærede kirken to nye malmklokker. I den forbindelse var det interessant at få at vide, at de to klokkebomme til  de nye klokker blev fremstillet på Strids Mølle Savværk, at Per Rasmussen, søn af vognmand Johannes Rasmussen, dengang var ansat på savværket, og at han havde været med ved fremstillingen af de to klokkebomme.

Den 13 september var der lagt op til endnu en succes i Svebølle Aktivitetscenter. Pernille Buttenschøn, der bor i området ved Saltbæk Vig, var inviteret til at holde foredrag om dets historie, drift og pleje. Pernille fortalte om den mislykkede inddæmning af Saltbæk Vig og om, hvordan området, der i 1992 blev fredet, i dag fremtræder som den rene naturperle. Omkring 1901 boede der 57 personer i et lille samfund på Vrøj. Pernille fortalte bl.a. om dette samfund, om skolen, møllerne, om den voldsomme stormflod i oktober 1921, der fik dæmningerne til at bryde sammen, om stormen Bodil, der i dec. 2013 truede dæmningerne ved Vrøj og diget ved Alleshave, og om hvordan man kun med nød og næppe fik dæmningerne forstærket, så de ikke brød sammen. Pernille sluttede sit foredrag med at fortælle om områdets helt unikke plante- og fugleliv. Der var for- håndstilmelding til arrangementet, der havde samlet 51 interesserede.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst juni 2016

Ca. 45 var mødt op til årets generalforsamling, den 15. marts 2016. Efter at Jens Weinreich havde budt velkommen blev Jørgen Rasmussen, Havnsø valgt Såvel formandsberetning, som regnskab blev godkendt uden indsigelser. De, der var på valg, havde alle sagt ja til genvalg, og de blev alle valgt uden modkandidater. Der var ingen indkomne forslag. Under evt. ønskede Karsten Ahrens ordet på Svebølle Aktivitetscenters vegne for at tilkendegive sin tilfredshed med den beskrivelse, der i formandsberetningen var af årets tiltag og de arrangementer og begivenheder, der har været i årets løb.

Aftenens dirigent Jørgen Rasmussen kunne herefter, afslutte generalforsam- lingen med at takke for god ro og orden.

Efter kaffen var det tidligere gymnasielærer og borgmester Kaj Buch Jensen, Kalundborg, der fik ordet for at fortælle forskellige spændende historier fra Kalundborg. Det var historier, der udspandt sig omkring år 1900 og årene umid- delbart før og efter, og som alle havde været genstand for omfattende presse- dækning. Ikke kun i de lokale aviser, men også i hovedstadens aviser.

Fra Paraplyens fællesfond har vi modtaget kr. 11.250,- . Hvilket svarer til 75% af det søgte beløb.

Siden sidst er der indkøbt et digitalt kvalitets systemkamera (Canon Power Shot G7x) samt et til kameraet passende fotostativ.

På personalesiden mangler vi en medarbejder, der kan bistå Inga Jensen i arbejdet med at foretage Arkibas registreringer. Bestyrelsen håber, at der snarest findes en løsning på dette problem.

Med ønsket om en god sommer til alle vore medlemmer

Jens Weinreich/Flemming Paulsen


Siden sidst februar
2016

Tirsdag d. 20. oktober havde arkivet inviteret til et lysbilledforedrag med Eigil Lynge Jacobsen, som havde kaldt sit foredrag ”Erindringer fra min barndom”. De omkring 30, der havde taget mod invitationen, fik en spændende og fornøjelig aften sammen med den 82-årige Eigil
Lynge Jacobsen, der med sit veltilrettelagte lysbilledforedrag brændte for at fortælle barndomshistorier fra sin barndomsegn, hvilket vil sige Frankerup-Ubby-området.
Arkivernes Dag: I vort arkiv havde vi i år valgt at markere ”Arkivernes Dag”, som er den 2. lørdag i november, med en udstilling, som vi havde kaldt ”Svebølle Stationsby 1875 -2015”. Der var i år meget at se på. De mange udstillingsrammer var spækket med gamle og nyere billeder af personer, bygninger og områder, der har haft og i nogle tilfælde stadig har betydning for livet i stationsbyen. På café-lokalets mange borde lå et stort udvalg af skolebilleder, albumer og billeder med relation til det idrætsliv, der gennem årene har udfoldet sig i Svebølle – ikke mindst, når det har drejet sig om fodbold. I et af de tilstødende lokaler kunne man se et filmklip fra Svebølles oprykningskamp til Sjællandsserien i 1954 og et videoklip med ”verdens ældste taxavognmand”, Jens Chr. Petersen, der som 90-årig kørte taxa i Svebølle-området. Da dørene til udstillingen blev lukket kl. 15, blev besøgstallet opgjort til omkring 45, hvilket helt svarer til, hvad der i denne sammenhæng kan forventes i en by af Svebølles størrelse. I løbet af udstillingsdagen lykkedes det at tegne 7 nye medlemsskaber, så vort medlemstal nu nærmer sig de 250.
Lokalhistorisk Filmaften: Den 19. januar havde vi inviteret til ”En lo-
kalhistorisk Filmaften”. Takket være hjælp fra Gunnar Petersen, havde vi fået lavet et alsidigt program, der stort set tilgodeså hele området i den tidligere Bjergsted Kommune. Xx var mødt op til denne spændende aften, hvor vi fik et gensyn med mange kendte ansigter i en yngre ud- gave. Siden sidst har vi også taget del i Biblioteksgruppens arrangemen- ter. Det giver lidt ekstra arbejde, men også mange nye kontakter. Ualmindeligt spændende var det at høre Nasar Khadars foredrag d. 25. november: ”Hjertet bløder: Arabisk forår og opløsning”. Ca. 150 mødte op for at høre Nasar Khadars fordrag – heriblandt nogle PET-folk.


Jens Weinreich/Flemming Paulsen


Siden sidst oktober 2015

Arrangementer
Den 22. juni deltog vi, som en af brugergrupperne i Svebølle Aktivitetscenter, i den årlige fælles sommerfest. Det samlede deltagerantal var omkring 65. Efter spisningen blev vi underholdt af Bjarne Liljebæk, der på fornem og fornøjelig vis holdt et musikalsk foredrag om sangeren, musikeren og sangskriveren, John Mogensen. John Mogensen købte i 1976 et sommerhus på Sejerø, og det er sandsynligvis stranden på Sejerø, som John Mogensen havde i tankerne, da han skrev den romantiske “To mennesker på en strand”.

Den 12. september havde lokalhistorisk forening arrangeret en udflugt til Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse. Turen frem og tilbage til vikingeborgen foregik ved samkørsel. Deltagertallet nåede inden afgangen fra Åvangen kl. 10 op på 26, hvilket svarede til det forventede. Vi mødte også denne gang stor velvilje i forbindelse med at få stillet de nødvendige biler til rådighed for samkørslen.
På Trelleborg blev vi guided rundt af en ung studentermedhjælper, Sune, som var meget velorienteret og grundig i sin formidling af
det stof, der beskriver Trelleborgs historie. Vor guide var af den
opfattelse, at Trelleborg, der er opført i årene 980-981 har fået navne Trelleborg, fordi borgen blev opført af trælle. Sune fortalte bl.a., at borgen blev opført af Harald Blåtand, at den kun var i brug i ca. 20 år og at den hovedsageligt var bemandet med polske lejesoldater. Trelleborg tjente udelukkende som et forsvarsanlæg og har således ikke været bosted for kongen. Efter rundvisningen spiste vi vor medbragte mad på terrassen ved caféen, hvorefter der blev budt på kaffe/the med kage ved veldækkede kaffeborde i caféen.
På hjemturen valgte en del af deltagerne, at lade vejen gå forbi et glasgalleri (St. Galla Galleri) i umiddelbar nærhed. I galleriets gæstebog havde dronning Margrethe indskrevet sig i 2010 i forbindelse med hendes besøg på galleriet. Glaskunstneren, der hedder Branka Lugonja, er født i 1968 og er fra det tidligere Jugoslavien. Hun har været bosat i Danmark siden 1993.

Aktiviteter
Den 12. august havde Kalundborg lokalarkiv inviteret til et orienterende møde med henblik på at genoptage udgivelsen af et årsskrift i lighed med det tidligere ”Jul i Kalundborg”. Arkiverne blev bekendtgjort med de ovevejelser, der var gjort og de forudsætninger, der skulle opfyldes for at nævnte udgivelse vil kunne realiseres. Man ønskede ikke, at de enkelte arkiver skulle bidrage økonomisk, men man så gerne, at ”Paraplyen” udadtil påtog sig rollen som ”tovholder”. Den påtænkte udgivelse af et årsskrift vil derfor være et punkt på dagsordenen på de kommende styrelsesmøder i ”Paraplyen”. I vort arkiv har vi den opfattelse, at vi i et vist omfang vil kunne bidrage med stof til årsskriftet. Derimod mener vi ikke, at vi har ressourcer til at indgå i den praktiske proces i forbindelse med selve udgivelsen, og vi mener heller ikke, at vi vil kune indgå i det påtænkte redaktionsudvalg på, der antages at skulle bestå af 4-5 personer.

I forbindelse med åbningen af Kvik Biblioteket i Åvangen i Svebølle, har biblioteksgruppen, hvori vi er repræsenteret ved Benny Jørgensen og Marlene Eide Paulsen, siden sidst holdt en del planlægningsmøder. Ved disse møder er vi blevet hørt, ligesom vi har kunnet komme med forslag. Fra arkivet side er vi meget tilfredse med forløbet, og vi forventer at få stor glæde af det nye Kvik Bibliotek. Tilfredsstillende er det at kunne konstatere, at vi i lokalemæssig sammenhæng ikke er berørt af dette nye tiltag.

Nyanskaffelser

Siden sidst har arkivet anskaffet to A-3 top-scannere, der kan scanne større formater (avissider, store billeder, kort og dokumenter m.m.), og som også er velegnede til scanning af bogsider. Der er endvidere anskaffet en A-3 printer. Beløbet til indkøb af de to scannere og printeren er efter ansøgning bevilget fra Paraplyens fællespulje.

Kommende arrangementer: Se andetsteds!

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst juni 2015

Det er ved at være en tradition, at vi har et arrangement på
programmet sidst i januar måned, og sådan var det også i år, hvor arrangementet fandt sted d. 27. januar. Det var lykkedes os, at få hospicechef på Hospicegården Filadelfia i Dianalund, Bettina Kotasek til at komme og fortælle om de forhold, der arbejdes under og om de vilkår, der bydes beboerne på Hospicegården.
Bettina Kotasek lod forstå, at der på Hospicegården ydes en tværfaglig indsats, der med god hjælp fra frivillige er rettet mod at tilgodese beboernes sidste ønsker og behov, og at man frem for alt bestræber sig på at holde beboerne fri for smerter. Bettina Kotasek lod endvidere forstå, at hvor paradoksalt det end måtte lyde, er det meget livsbekræftende at arbejde på et hospice. Fremmødet var på omkring 30 til denne aften. En aften som bestemt gav stof til eftertanke.

Fredag den 20. februar 2015 kl. 16.00 åbnede den længe ventede formidlingsportal arkiv.dk med danmarkshistoriens største fotoalbum leveret af 550 danske lokal- og stadsarkiver. På arkiv.dk kan man se næsten en million billeder og søge i arkivernes samlinger. Materialet stammer fra 1600-tallet til i dag og dækker blandt andet over fotos, dagbøger, plakater, breve, regnskaber, personlige papirer, dias, lydbånd, film, artikler og meget mere fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.

Generalforsamlingen 2015:
Den afholdte generalforsamling fik et vellykket forløb. Der var igen et godt fremmøde. Godt 40 var mødt op, da foreningens formand Jens Weinreich bød velkommen. Efter formandens velkomst blev ordet givet videre til aftenens dirigent Jan Østergaard, der som sædvanligt forstod at lede mødet på sin myndige facon. De, der havde sagt ja til genvalg, blev alle valgt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Henning Jensen, der siden 1. januar 2014 har fungeret som arkivets kasserer. Efter kaffen var det Villy
Hald fra Raklev, der fik ordet for at fortælle om den polioramte Rosa Abrahamsen, der gennem flere år var bundet til en sygeseng, men som alligevel fandt livet værd at leve. (Formandsberetningen kan læses på arkivets hjemmeside: www.bjergstedarkiv.dk).

Den 28. april om aftenen havde arkivet besøg af Bregninge beboerforening. Beboerforeningen havde forud for besøget udtrykt et ønske om, at dens medlemmer fik lejlighed til at se, hvordan arkivet havde indrettes sig efter flytningen til de nye lokaler i Åvangen.
Der var 15 fra beboerforeningen, der havde sagt ja til at deltage i denne aften. Som det ses af det ledsagende billede fra besøget, havde vi en meget fornøjelig aften, hvor det i høj grad var Bregninges lokalhistorie, der var på programmet.

Siden sidst har Sonja Jørgensen og Henning Jensen deltaget i Arkibas 5 grundkurser i Ubby. Hermed kan vi se frem til en aflastning af Inga Jensen, der hidtil har måttet påtage sig en meget stor opgave i forbindelse med Arkibas-registreringerne.

Med hensyn til nyanskaffelser forventes det, at arkivet i nær fremtid anskaffer en A-3 top-scanner, der vil kunne scanne større formater (avissider, store billeder, kort og dokumenter m.m.), og som også vil være velegnet til scanning af bogsider. Beløbet til indkøb af en sådan scanner er efter ansøgning bevilget fra Paraplyens fællespulje.

Kommende arrangementer:
Den 22. juni deltager vi i Aktivitetscentrets sommerfest og lørdag den 12. september tager vi på en udflugt til Vikingeborgen Trelleborg (se andet sted i bladet vedr. disse to arrangementer).
Den 29. juni 1875 var indvielsesdagen for Nordvestbanen og dermed også den dato, hvor Svebølle Station officielt blev taget i brug. Da Svebølle Stationsby således i år kan fejre 140-årsjubilæum, har vi allerede nu besluttet, at markere 140-årsjubilæet på Arkivernes Dag (dvs. den 2. lørdag i november) med en udstilling af billeder, der illustrerer den udvikling Svebølle Stationsby har været igennem fra dengang og til i dag.

Det er blevet besluttet at etablere biblioteksservice i Svebølle Aktivitetscenter (Åvangen). I den forbindelse er arkivet blevet inviteret til at deltage i den forudgående planlægning. Der blev på et møde d. 29. april etableret en ”Biblioteksgruppe”, hvor Åvangens forskellige brugergrupper er repræsenteret, og således også vort arkiv. Som repræsentant for arkivet har arkivets bestyrelse valgt Marlene Paulsen, Faksbjergvej 5, Svebølle. Biblioteksgruppen vil blive taget med på råd i forbindelse med:
Indretningen, herunder indkøb af inventar, planlægning af arrangementer for resten af året og ved valg af tidsskrift- og avisabonnementer.
Den nye biblioteksservice forventes at være klar til indvielse d. 3. okt. d.å.
Indvielsesdagen vil blive markeret med et åbningsarrangement.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen


Siden sidst februar 2015


På ”Arkivernes Dag”, der traditionen tro holdes den 2. lørdag i november, og i 2014 således fandt sted den 8. november i Svebølle Aktivitetscenters cafélokale, havde vi valgt at sætte fokus på de mange høkere og købmænd herunder også ”Brugser”, der i tidens løb har været i det område, der tidligere udgjorde Bjergsted Kommune. Det drejer sig om ca. 36 i alt. Udstillingen af de mange billeder med tilhørende tekst var arrangeret på 20 udstillingsrammer. Herudover var der fremlagt en stor mængde supplerende materiale med relation til købmandshandelen.
Det store arbejde arkivets bestyrelse og medarbejdere forud for udstillingen havde lagt i at præsentere udstillingen bedst muligt, skulle vise sig at være anstrengelserne værd. Med et besøgstal i løbet af udstillingsdagen på godt 50 blev de forventninger, vi fra arkivets side havde til antallet af fremmødte, til fulde indfriet.

Efter invitation fra Svebølle Pensionistforening og som optakt til julen deltog arkivets bestyrelse og medarbejdere med ægtefæller d. 1. dec. 2014 i en fælles julefrokost i Åvangen. Arrangementet fik et festligt og fornøjeligt forløb, da det var lykkedes at få den lokale spillemandsgruppe ”Traktørerne” med en veloplagt Gunnar Petersen i spidsen til at stå for den musikalske underholdning.

Den kommende generalforsamling er fastlagt til den 24. marts d.å.(Se indkaldelsen i dette blad!).
I forlængelse af generalforsamlingen vil der være foredrag ved arkivleder fra Raklev Lokalarkiv, Villy Hald, der vil fortælle om Rosa Abrahamsens liv og skæbne. Rosa Abrahamsen vil af mange være kendt som Blegdammens Rose.

I 2014 har der været 71 indleveringer til arkivet. I 2013 var antallet 62. Er der en enkelt af sidste års indleveringer, der skal fremhæves, må det være den indlevering, vi modtog fra Kalundborg Kommune, og som omfatter billeder fra den tidligere byrådssal på Bjergsted Rådhus. Det drejer sig om 5 borgmesterbilleder, en indrammet beskrivelse af Bjergsted-områdets historie og 2 store malerier af henholdsvis Svebølle set fra Højbjerg og Føllenslev set fra Egemarke-siden. Begge billeder er malet af den kendte Odsherredkunstner Holmer Trier.

På medarbejdersiden har vi siden sidst måttet tage afsked med Merete Trane og Louise Jørgensen. En tak til begge for det
arbejde, de har udført i arkiv-sammenhæng. Ny medarbejder i arkivet er Tina Petersen, Alleshavevej 15, Eskebjerg. Vi byder velkommen til Tina, som indtil videre har tilbudt sin hjælp til Kaj Cedersted i det arbejde, der påhviler ham.

Forud for udgivelsen af sidste nummer af bladet var vi blevet stillet i udsigt, at det landsdækkende arkivsøgesystem
www.arkibas.dk skulle ligge tilgængeligt på nettet allerede i begyndelsen af oktober sidste år. Her ved begyndelsen af 2015 er systemet endnu ikke meldt klar til nettet, og der henvises indtil videre til, at man søger oplysninger ved at kontakte de enkelte arkiver. I den forbindelse ser vi gerne, at man kontakter arkivet telefonisk eller ved e-mail forud for en personlig henvendelse. Oplysninger i den forbindelse kan findes her i bladet eller på arkivets hjemmeside www.bjergstedarkiv.dk.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst oktober 2014

Den 24. juni deltog vi i Svebølle Aktivitetscenters fælles sommerfest. Gunnar Petersen, Viskinge har vi ofte mødt i arkiv-sammenhæng. Spændende og fornøjeligt var det, at opleve Gunnar som den ene af de tre spillemænd i gruppen ”Traktørerne”, der stod for det underholdende indslag i forbindelse med sommerfesten. Gunnar fik ved den lejlighed vist sine færdigheder på violinen og kontrabassen. I løbet af eftermiddagen fik han endvidere vist, at han er en glimrende folkedanseinstruktør.

Den 9. sept. 2014 havde vi et arrangement i Svebølle Aktivitetscenter med Kaj Buch Jensen, Kalundborg som foredragsholder. Vi havde kaldt arrangementet ”En aften om Matadoren Valdemar Henckel”. Kaj Buch Jensen, er forfatter til den velskrevne bog ”Matadoren Valdemar Henckel. København-Kalundborg. 1877-1953”. Kaj Buch Jensens spændende foredrag, der havde karakter af en biografi, beskrev Valdemar Henckels liv og virke, og den betydning, han i sin samtid havde som iværksætter ikke mindst i Kalundborg, hvor han var manden bag skibsværftseventyret 1912-1921. Der var stor interesse for at høre det spændende foredrag, og gennem hele aftenen lykkedes detKaj Buch Jensen at fange de ca. 40 fremmødtes opmærksomhed.
For første gang i mange år krævede vi denne aften en beskeden betaling for deltagelsen i vort arrangement. Vi havde sat entréen til 25 kr. incl. kaffebord.

Vi er godt i gang med forberedelserne til Arkivernes Dag, der hvert år afholdes d. 2. lørdag i november og i år således d. 8. nov. Vi har i år valgt at sætte fokus på de mange høkere og købmænd herunder også ”brugser”, der i tidens løb har været i det område, der tidligere udgjorde Bjergsted Kommune (se bagsiden!).
Det kan oplyses, at der på et tidspunkt var 36 købmænd i området. Den sidste af de 36 købmænd var købmand Jørgen Rasmussen, Havnsø, der for få år siden valgte at afhænde sin butik til FDB, der nu har indrettet den tidligere købmandshandel som en ”dagli’brugs”.
Fra arkivets side er det et ønske, at udstillingen på Arkivernes Dag skal være en udstilling, der i arkivmæssig sammenhæng er interessant for hele det område, der hører under vort arkiv. Med det tema, vi har valgt i år, mener vi, at vi også når ud til de mindre bysamfund i vort område.

Umiddelbart efter det kommende årsmøde i SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) d. 4. okt. d. å. skulle det landsdækkende arkivsøgesystem Arkibas.dk være klar til at ”gå i luften”. Desværre er der kun få af medarbejderne i vort arkiv, der har den uddannelse, der kræves for at kunne foretage de nødvendige Arkibas-registreringer, så arbejdspresset er stort på de få, der magter opgaven.

Ellers har vi været optaget af at revidere og systematisere, hvor der skønnes at være behov for det. Vi har været vore arkivmapper igennem for at sikre os, at det, der står på mapperne, også svarer til indholdet. Vi har desværre måttet konstatere, at der i tidens løb er en del, der havnet i de forkerte mapper. Vi har fået styr på vores post-kortsamling, så vi hurtigt kan finde relevante postkort frem, hvis der er behov for det. Kortene er nu anbragt alfabetisk efter områder i specielle postkortmapper.

M.h.t. antallet af arkivmedarbejdere er vi godt rustet. Senest har Sonja Jørgensen, Føllenslev meldt sig. Sonja er meget fortrolig med betjeningen af vores EDB-udstyr, og er allerede godt inde i arkiveringssystemets mysterier. Vi byder Sonja velkommen i arkivsammenhæng og håber på et godt og gensidigt samarbejde til glæde for hende og til gavn for arkivet.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst juni 2014

Den 28. januar havde vi inviteret til en aften med fodboldlegenden Per Røntved, der brat fik stoppet sin fodboldkarriere, da han blev ramt af en hjerneblødning i 1984.
Per Røntved havde disponeret aftenen, så den bestod af 2 halvlege med en mellemliggende kaffepause. Ingen tvivl om, at mødet med Per Røntved for de 45 fremmødte var en spændende oplevelse, der nok kunne give stof til eftertanke. En af Per Røntveds slutreplikker var denne: ”Husk fortiden – uden den, er der ikke nogen fremtid!”.
Lørdag d. 22. februar om eftermiddagen, havde vi, som det i ugen forud var udførligt omtalt i Nordvestnyt og dagbladet Sjællandske, et spændende besøg fra Færøerne. Det var forfatter og tidligere lagtingsmand Óli Jacobsen, der var kommet hertil fra Tórshavn for at fortælle om sin sidste bog: ”Anna Evensen. Dagligdag i 19. øld. Om familierne Lützen og Evensen”. Bogen er en færøsk gengivelse af folkemindesamleren Christian Olsens håndskrevne bog om livet på Færøerne i sidste halvdel af 1800-tallet, – en bog, som er baseret på samtaler, han midt i 1920’erne havde med provstinde Anna Evensen, da hun, de sidste år hun levede, boede i Bregninge. Med omkring 80 fremmødte heraf mange med færøske rødder skulle arrangementet vise sig at blive et lilløbsstykke.

Den årlige generalforsamling fandt sted d. 25. marts. Forud for generalforsamlingen havde Nordvestnyt bragt en omtale, der lod forstå, at seniorforsker ved Folkemindesamlingen Jens Henrik Koudal efter selve generalforsamlingen ville medvirke med et foredrag om Torpelund og den musik, man spillede på Torpelund. Omkring 50 var i år mødt frem for at deltage i
generalforsamlingen. Det var en del flere, end vi har været vant til, hvilket måske kan tilskrives nævnte avisomtale, samt en stor interesse for at høre Jens Henrik Koudals spændende og underholdende foredrag.
Genvalgt til bestyrelsen blev Louise Jørgensen og Flemming Paulsen. Der skulle vælges 2 nye revisorer. Valget faldt på aftenens dirigent Jan Østergaard og tidl. købmand Jørgen Rasmussen, Havnsø. Bestyrelsen har efterfølgende konsitueret sig med Jens Weinreich som formand, med Flemming Paulsen som næstformand og med Louise Jørgensen som sekretær. Arkivmedarbejder Henning Jensen (uden for bestyrelsen) har påtaget sig kassererjobbet.
Formandens beretning kan læses på arkivets hjemmeside.

M.h.t. kommende arrangementer er der et møde på plads med Kalundborgs tidligere borgmester Kaj Buch Jensen, der vil fortælle om ”Matadoren Valdemar Henckel” (se bladets bagside!).

Vi har været glade for den tilslutning, der har været til vore arrangementer. Imidlertid må vi erkende, at økonomien ikke kan bære en fortsat gratis deltagelse i vore arrangementer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at de fremmødte fremover vil blive afkrævet et beskedent beløb til dækning af udgifter til kaffebord, og hvad der ellers måtte blive budt på.

Til brug for arkivet har der i den senere tid været en del nyanskaffelser. Hertil kommer, at det omfattende Arkibas-registreringsarbejde, der sigter mod en klargøring til den nye udgave af Arkibas, – Arkibas 5 ikke er uden omkostninger. Vi har i den forbindelse søgt om et ekstraordinært tilskud fra en fond og fra ”Paraplyen” – (arkivsammenslutningen i Kalundborg-området), men desværre uden at man har kunnet imødekomme vort ønske.
Den 7. maj havde Paraplyen arrangeret en aften i Raklev Sognegård med arkivleder Henning Sørensen fra Dragør. Henning Sørensen, der sidder med i den arbejdsgruppe, der styrer udviklingen af Arkibas 5 og dermed også Arkibas.dk. havde til opgave at orientere om det i den forbindelse nødvendige klargøringsarbejde. Der kan eksempelvis være oplysninger, der er registreret i Arkibas 4, der ikke bør være offentligt tilgængelige, når alle og enhver om godt et års tid kan søge på Arkibas.dk. Med en deltagelse på 9 fra vort arkiv, var vi godt repræsenteret denne aften.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst februar 2014:

Aktiviteter:
A
rrangementet ”Arkivernes Dag”, der hvert år finder sted den 2. lørdag i november, og i 2013 således fandt sted den 9. november, havde vi valgt at markere med en udstilling, af det omfattende materiale, der er tilgået arkivet fra proprietærgården Torpelund, og som dermed kan relateres til skribenten, musikeren og folkemindesamleren Christian Olsen. Gennem en periode på ca. 100 år, dvs. indtil Christian Olsens død d. 15. juni 1968 udfoldede der sig på Torpelund et kulturliv, der, de stedlige forhold taget i betragtning, var ret enestående.
Ved bestyrelsesmedlem Benny Jørgensens mellemkomst havde vi forud for udstillingen fået lov at låne nogle meget velegnede udstillingsrammer af Kalundborg Frimærkeklub. Takket være disse udstillingsrammer samt to fornemme udstillingsplancher om Torpelund, der for en del år siden er lavet af tidligere arkivmedarbejder Dorte Weiss, lykkedes det at få præsenteret den store mængde arkivalier på en god måde for udstillingens besøgende.
Med et besøgstal på omkring 40 må interessen for udstillingen siges at have været tilfredsstillende.

I løbet af 2013 er vort arkiv blevet mere og mere inddraget i Svebølle Aktivitetscenters fælles aktiviteter. I september var vi deltagere i et fælles åbenthus-arrangement, i oktober deltog vi i en fælles løvfaldsfest, og i år var bestyrelse og medarbejdere inviteret med til et fælles julefrokostarrangement med Viskinge-Aunsø Pensionistforening som primus motor. Der opnås på denne måde mange gode kontakter til gavn for vort arkiv.

Den kommende generalforsamling er fastlagt til den 25. marts d.å.
Generalforsamlingens underholdende indslag vil i år være ved seniorforsker Jens Henrik Koudal, Dansk Folkemindesamling. Jens Henrik Koudal vil i forlængelse af sin artikel i medlemsbladet for oktober 2013 fortælle om musiklivet på Torpelund og i den forbindelse også spille eksempler på den musik, man fornøjede sig med, når man forsamledes på Torpelund.

I løbet af 2013 er det ved Gunnar Petersens hjælp lykkedes at få digitaliseret, hvad der er af lyd- og billedbånd i arkivet.

Nyanskaffelser
Ovennævnte udstillingsrammer er efterfølgende blevet købt af Kalundborg Frimærkeklub for en beskeden betaling.

En kombineret laserprinter, scanner- og kopimaskine er anskaffet til brug på Kaj Cedersteds kontor (til brug for slægtsforskning).

Nye medarbejdere i arkivet:
Henning Jensen, Faksbjergvej 3, Svebølle, der har stor erfaring i regnskabsføring, har tilbudt sig som foreningens kasserer fra 1. jan 2014. Da Louise Jørgensen, der hidtil har varetaget kassererjobbet, gerne ser sig fritaget for dette for i højere grad at kunne koncentrere sig om arkivets registreringsarbejde, har vi med glæde taget imod Henning Jensens tilbud.
Merete Thrane, Merbjergvej 17, Dianalund, der har stor erfaring i at håndtere registreringssystemet ”Arkibas”, har tilbudt sin hjælp inden for det omfattende arbejde, der er forbundet med Arkibas -registreringerne.
På det seneste har Jørgen Rasmussen, Havnsø, tidl. købmand, kommunalbestyrelsesmedlem og byrådsmedlem også tilbudt sin hjælp i arkivet. Med sit store lokalkendskab til Havnsø-området, vil han være en god repræsentant i arkivet for denne del af den gamle Bjergsted Kommune. Vi byder Henning Jensen, Merete Thrane og Jørgen Rasmussen velkommen som nye medarbejdere i vort arkiv, og vi ser frem til et godt samarbejde med jer alle 3.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst oktober 2013:

Siden sidst
Onsdag d. 7. aug. havde vi inviteret på en aftentur til Vikingecentret Fugledegård ved Tissø. Vi mødtes ved Åvangen i Svebølle, hvorfra der blev arrangeret kørsel i privatbiler til vikingecentret.
Vejret var herligt til en sådan lille udflugt, og tilslutningen på 26 interesserede var nok mere, end vi havde ventet.
Ved vikingecentret mødtes vi med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen, der hurtigt viste sig at være en spændende fortæller. Det fremgik, at de mange aktiviteter i området havde fundet sted i perioden 550 -1000 efter Kristi fødsel. Der var inden for de senere år fundet utallige stolpehuller, ud fra hvilke man havde kunnet markere de mange bygninger i landskabet. Af noget brændt ler, man har fundet i et af stolpehullerne, kan man se, at bygningernes vægge har været hvidkalkede. Gunnar Jørgensen fortalte om et fund, der kunne relateres til den nordiske mytologi (en beretning om Balder og Loke), og der blev givet en fyldig orientering om fundet af den 1,8 kg tunge Tissøring, der i 1977 under harvning blev fundet på Kalmargårdens marker. Efter rundvisningen var vi samlet til et hyggeligt kaffebord i den flotte udstillingsbygnings mødelokale, hvorefter vi havde mulighed for at se vikingecentrets flot arrangerede udstilling.

Fra aftenturen til Fugledegård – Foto: Hans Erik Nielsen
Den 21. august havde Aktivitetsforeningen i Åvangen arrangeret byvandring i den gamle bydel i Svebølle med Jens Weinreich som guide. Byvandringen, der havde ca. 50 deltagere, sluttede efter et par timers forløb i Aktivitetscentret Åvangen, hvor der blev serveret en forfriskning.
Jens Weinreichs store kendskab til den gamle bydel blev under byvandringen godt suppleret med det, den lokal kendte Peter Malle Andersen kunne fortælle.
Den seneste byvandring i Svebølle, fandt sted d. 4. august 1999.

Onsdag den 18. september i tidsrummet kl. 12 -15 deltog vort arkiv i et åbent hus arrangement i Åvangen. Åbent hus arrangementet var et led i et kommunalt åbent hus arrangement hos de frivillige foreninger i hele Kalundborg Kommune. De enkelte foreningers åbent hus arrangementer fandt sted i dagene fra 18. sep. Til 27. sep.
Det var en stor glæde for arrangørerne af arrangementet i Åvangen, at borgmester Martin Damm havde sagt ja til at komme i en slags praktik i forbindelse med arrangementet her.

Det er lykkedes at få en aftale i stand med den tidligere fodboldspiller Per Røntved. Per Røntved, der nu er 64 år, og som frem til 1982 opnåede 75 A-landskampe, vil d. 28. januar 2014 ved et arrangement i Åvangen fortælle om sin fodboldkarriere og om livet efter, at han i 1984 blev ramt af en hjerneblødning, der stoppede hans fodboldkarriere.


Siden sidst har tidligere arkivmedarbejder Dorte Weiss formidlet en kontakt, der i arkivsammenhæng er meget spændende. Ved en e-mail d. 20. juli gør hun foreningen opmærksom på, at Jens Henrik Koudal, der er seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling, netop har udgivet en artikel om musiklivet på Torpelund i mellemkrigstiden. Jens Henrik Koudal er søn af tidligere sognepræst i Bregninge, Jens Koudal.
Artiklen kan læses på web-adressen www.tidskriftetkulturstudier.dk

Dorte Weiss gør endvidere opmærksom på, at Jens Henrik Koudal gerne vil skrive et kortere indlæg i vores medlemsblad om sin artikel, og at han gerne vil komme og fortælle og spille musikoptagelser fra Torpelund i forbindelse med et arkiv-arrangement. Vi håber at kunne få et sådan arrangement i stand i én af de første måneder i det kommende år.
Jens Henrik Koudals bidrag til medlemsbladet vil man kunne læse i dette nummer af bladet. Vi er Jens Henrik Koudal taknemmelig for dette bidrag, da det for længst er besluttet, at ”Arkivernes Dag”, for så vidt angår vores arkiv, i år vil fokusere på det omfattende arkivmateriale, vi har modtaget fra Torpelund. Jens Henrik Koudals artikler kan således tjene som et godt oplæg til ”Arkivernes Dag” i vort arkiv.
Sluttelig skal der bydes velkommen til vores nye arkivmedarbejder, Merethe Olsen fra Kaldred. Vi ser frem til et godt samarbejde og håber, at Merethe Olsen må få glæde af sin deltagelse i arkivarbejdet, – der er virkelig nok at tage fat få.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst juni 2013:

Siden sidst
Tirsdag d. 29. januar i år havde vi et arrangement, vi kaldte ”Hvem er det ?”
I årenes løb har der i foreningens arkiv ophobet sig en stor mængde billeder med ukendte personer. Med aftenens arrangement var det foreningens håb, at de, der mødte frem, kunne bidrage til, at der blev sat navne på personer på en del af disse billeder, og at der måske også ville følge nogle små historier med om de pågældende, så billederne på den måde kunne få større værdi for arkivet. I forbindelse med annonceringen af arrangementet oplystes det, at aftenens gæster var velkomne til selv at medbringe billeder, der måske kunne være interessante i lokalhistorisk sammenhæng. Det skulle vise sig, at der faktisk var flere blandt de ca. 30 fremmødte, der tog imod den opfordring.
Arkivet modtog i løbet af aftenen flere interessante billeder, og der blev sat navne på mange personer på det fremlagte materiale.
I forbindelse med arrangementet lykkedes det at træffe aftale med Peter Malle Andersen og Kaj Rasmussen, begge fra Svebølle. De to har med deres opvækst her på stedet stor lokal viden, og med hjælp fra dem er der ved en række onsdagsmøder blevet sat navne på mange personer på en række pressefotos, som vi ligger inde med.
Der blev også ved dette arrangement budt på et let traktement.
I årets løb er der blevet indkøbt forskelligt EDB-udstyr, det drejer sig blandt andet om en scanner og en konverter. Sidstnævnte kan overspille VHS-video-bånd til DVD.
Vi er meget fokuserede på at få digitaliseret, hvad vi har liggende af indspillede lyd og videobånd, da der jo med tiden sker en betydelig forringelse af dette materiale, og det er faktisk på høje tid, at der sker noget.
Vi er meget taknemmelige over, at Gunner Petersen, Viskinge altid er parat til at hjælpe, når vi har brug for ham i den forbindelse, og der er allerede ved Gunners hjælp blevet digitaliseret en meget stor del af nævnte materiale.
Den årlige generalforsamling blev holdt den 19. marts, og deltagertallet var på ca 40.
Nyvalgt til bestyrelsen blev arkivmedarbejder Benny Jørgensen, Føllenslev, der erstatter Ole Hahn Petersen, der havde givet udtryk for, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen. Ole Hahn vil dog fortsat gerne give en hjælpende hånd i arkivsammenhæng, når der er brug for det.
Det blev besluttet på generalforsamlingen at foreningens navn fremover skal være:
Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv.
Forslaget var stillet af bestyrelsen, og navneændringen er en vedtægtsændring til vedtægtens § 1.
Bestyrelsens begrundelse for forslaget til navneændring var, at ordet ”Gammel Bjergsted Kommune”, som det forekom i det tidligere navn, er en lidt kunstig betegnelse, da der ikke er nogen kommune med dette navn.
I vedtægtens § 1 præciseres, at arkivets hjemsted og arbejdsområde er den tidligere Bjergsted Kommune.
Formandens beretning vil kunne læses på arkivets hjemmeside:
www.bjergstedarkiv.dk
Af kommende arrangementer er planlagt en udflugt til Fugledegård ved Tissø onsdag d. 7. august 2013 og en udstilling på ”Arkivernes Dag” lørdag d. 9. november 2013 af de mange indleverede effekter fra Torpelund.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Siden sidst
Se medlemsbladet for februar 2013

Lokalerne i Åvangen:

Som omtalt i oktober nummeret af medlems-bladet gav den henvendelse, arkivet fik fra Kalundborg Kommune i juni måned sidste år, anledning til en vis usikkerhed på lokaleområdet. Da arkivet intet har hørt fra kommunen, siden der blev fremsendt kopi af den korrespondance, vi har haft med kommunen forud for overtagelsen af lokalerne i Åvangen, er det vores opfattelse, at vi fortsat vil kunne råde over de lokaler, vi fik tildelt i forbindelse med flytningen fra Ellebo i Bregninge.

Arkivernes dag d. 10. nov. 2012:

I arkivet havde vi valgt at markere denne dag med en udstilling af gamle skolebilleder fra skolerne i den tidligere Bjergsted Kommune. Forud for dagen var der lagt et stort arbejde i at kunne præsentere en udstilling af billeder, der var dækkende for hele den tidligere kom- mune. Interessen for dagen med et fremmøde på omkring 40-50 må siges at være tilfredsstillende, og det lykkedes ved de fremmødtes hjælp at få sat navne på en del af de ukendte på udstillingens billeder.

Medlemsbladet:
Som det fremgår af bladet, har vi valgt at gøre det mere spændende med en forside, der fremover vil være i farver og i erkendelse af, at det visuelle stof har fået større betydning, vil vi fremover bestræbe os på at bringe mere billedstof.

Nye tiltag:
I arkivet er vi opmærksomme på, at det er på høje tid, at der sker en digitalisering af det lyd og billedmateriale, der findes på gamle cassette – og videobånd. Vi er meget taknemmelige over, at Gunnar Petersen i Viskinge har tilbudt sin hjælp i den forbindelse. P.t. er vi i-færd med at indkøbe det nødvendige digitaliserings-udstyr. Det er end-videre besluttet, at medarbejdere fra arkivet i den kommende tid skal besøge naboarkiverne med henblik på at få gode idéer i forbindelse med de forskellige arkiveringstiltag.

Ny medarbejder i arkivet:
Det er en glæde for os, at Benny Jørgensen, Gartnerstræde 5, Føllen­slev i forbindelse med Arkivernes Dag tilbød sig som frivillig hjælper i arkivet. Benny Jørgensen, der har et stort lokalt kendskab, har en fortid som postbud i Alleshave området. Vi byder Benny Jør­gensen, der allerede er faldet godt til i arkivet, velkommen som arkivmedar­bejder, og vi ser frem til et godt samarbejde.


Relationerne til Åvangens øvrige brugergrupper:

Det er arkivets opfattelse, at det er vigtigt, at der gennem dialog opnås gode relationer til Åvangens øvrige brugergrupper.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen
Siden sidst
Se medlemsbladet for okt. 2012

Lokalerne i Åvangen
Det er nu godt et år siden, at vi overtog de af Kalundborg Kommune tildelte lokaler i Ældrecentret Åvangen. Vi kan i dag konstatere, at vi har fundet os godt tilrette i de nye lokaler, og at vi gør god brug af den plads, vi nu råder over. Bestyrelse og medarbejdere i arkivet har den opfattelse, at vi gennem de forhandlinger, der blev ført med Kalundborg Kommune ved områdechef Henrik Langtofte, havde sikret os, at alt var, som det skulle være, og at vi ikke foreløbigt ville få lokalemæssige problemer. Det var derfor ikke uden en vis undren fra vores side, at Kalundborg Kommune ved frivillighedskonsulent Susanne Bach Rasmussen og Susanne Petersen (fra Kultur og Fritid) kontaktede os i begyndelsen af juni måned med henblik på en drøftelse af vores lokalebehov med henvisning til, at de aftaler, vi havde indgået var sket ved en dialog med områdechef Henrik Langtofte, som nu ikke længere er ansat ved Kalundborg Kommune. Bestyrelse og medarbejdere mødtes d. 6. juli med nævnte repræsentanter fra kommunen. Hensigten med mødet var, fik vi at vide, at de to fra kommunen ved selvsyn ønskede at danne sig et overblik over i hvilket omfang, vi udnyttede de lokaler, vi havde fået tildelt, da man tilstræbte at udnytte kommunens lokaler bedst muligt. Anden begrundelse blev der ikke givet. Det kom frem på mødet, at den korrespondance, der var blevet ført med Henrik Langtofte, og de forhandlinger, vi havde haft med ham, kun i ringe grad var blevet journaliseret, og vi blev i den forbindelse bedt om at fremsende kopi af de skrivelser, vi havde modtaget fra kommunen forud for overtagelsen af lokalerne i Åvangen. Nævnte skrivelser (e-mails) blev i begyndelsen af august måned fremsendt til kommunen. For nærværende ved vi ikke ikke, hvad det videre forløb i forbindelse med det her nævnte vil blive.
Udflugten til Det gamle Trykkeri i Slagelse
Det er en glæde for os i bestyrelsen, at vi kan konstatere, at den i sidste nummer af bladet annoncerede udflugt til Det gamle Trykkeri i Slagelse havde god tilslutning. Der deltog 19 i turen, og der blev efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som bød på et par spændende timer i selskab med nogle hyggelige og rare ”trykkerimedarbejdere”, der stadig kunne deres gamle håndværk, og som stadig forstod at betjene de nu for længst udrangerede trykkerimaskiner. Vi fik under besøget indblik i ”sættekunstens mysterier”, i hvordan et ualmindeligt flot grafisk tryk bliver til, og hvordan man på forskellig vis kan foretage den håndværksmæssige bogindbinding, så den får et særligt præg. Efterfølgende blev der i trykkeriets hyggeligt indrettede kælderafdeling budt på en let frokost med øl og vand og sågar en snaps til de, der måtte ønske det. Herefter blev vi budt på kaffe/the med bagerbrød. – Alt i alt en rigtig dejlig dag.
Kommende arrangementer
Det er besluttet at vi i år vil markere ”Arkivernes Dag” lørdag d. 10. nov. med en udstilling, der som tema har ”Skolerne i Gl. Bjergsted Kommune” med fokus på, hvad vi måtte have liggende af ældre billeder i den forbindelse.:
Da vi forudser, at det forberedende arbejde hermed vil blive ret tidskrævende, har vi valgt at udskyde det tidligere planlagte arrangement ”Hvem er det?”, der skulle hjælpe os med at sætte navne på en del af de mange ukendte personbilleder vi har i arkivet, til d. 29. januar 2013
Inventar
Som nævnt i sidste nummer af bladet, var vi blevet tilbudt arkivskabe og andet inventar fra Svebølle Rådhus. Vi har nu modtaget nævnte inventar, der bl. a. omfatter nogle flotte hvide arkivskabe i stål, nogle kontorstole samt nogle ringbind. Herudover er der indkøbt en bærbar computer til brug for arkivering af avisudklip.
Pengegave
Den nu i kommunalpolitisk sammenhæng opløste Lokalliste havde et indestående på kr. 9.000,- som de, der tegnede Lokallisten valgte at fordele med kr. 3000, – til lokalarkiverne i Gl. Bjergsted, Gørlev og Hvidebæk. De nævnte 3 arkiver har til huse i kommuner, hvor Lokallisten på et tidspunkt sad på borgmesterposten. Vort arkiv takker for tildelingen, og for at vi er blevet betænkt på denne måde!

Jens Weinreich/Flemming Paulsen


Siden sidst

Se medlemsbladet for juni 2012!

I forbindelse med udgivelsen af dette års februar nummer af medlemsbladet valgte vi forsøgsvis at lade bladet fremstille på Produktionsskolen Saltoftevænge i Svebølle. En fremstilling her ville betyde en halvering af fremstillingsprisen. Selv om produktionsskolen ikke i alle henseender opfylder de tekniske krav, man kan stille i den forbindelse, mener vi, at vi bør lade fremstillingsprisen være afgørende. Vi har derfor valgt at acceptere bladet, som det nu foreligger, og nærværende nummer er således blad nr. 2, der er fremstillet på produktionsskolen.

2 begivenheder har præget perioden siden sidst. Den 14. marts var vi værter for ”Paraplyens” årsmøde, der fandt sted i Café-lokalet i Åvangen. I forbindelse med mødet, der havde ca. 30 deltagere, fik medlemmer fra de andre arkiver i Kalundborg-området lejlighed til se vore nye lokaler, som vi med tanke på, hvad arkiver ellers må tage til takke med, viste frem med en vis stolthed.

Den 27. marts afholdtes den årlige generalforsamling med 35 deltagende medlemmer. Efter at generalforsamlingen havde mindet afdøde bestyrelsesmedlem Erik Jensen, blev der taget fat i aftenens dagsorden med Rud Lynge Jacobsen som dirigent. Selve generalforsamlingen fik et helt igennem uproblematisk forløb med genvalg på alle poster og med Rud Jacobsen som nyvalgt i stedet for Erik Jensen. Vi byder velkommen til Rud Jacobsen, der tidligere har været med i arkivsammenhæng, og vi ser frem til, at vi også med ham får et godt og frugtbar samarbejde. Vi takker for de år, hvor du på forbilledlig vis har været dirigent for vore generalforsamlinger.

Formandsberetningen kan læses som en pdf-fil på arkivets hjemmeside www.bjergstedarkiv.dk

Efter generalforsamlingen var det vores slægtsforsker Kaj Cedersted, der fik ordet. Kaj Cedersted fortalte på spændende vis om arkivet og de muligheder, der er for at indhente oplysninger om slægt, steder og begivenheder, der har tilknytning til arkivets virksomhed. Kaj Cedersted sluttede sin medvirken med at oplyse, at han træffes på arkivet, d.v.s i Åvangen hver torsdag fra kl. 14 – 17.

På inventarsiden har vi udsigt til at kunne overtage en hel del arkivskabe samt kontorinventar i forbindelse med afviklingen af Svebølle Rådhus.

M.h.t. kommende arrangementer vil bestyrelsen arbejde på, at der i løbet af efteråret bliver en aften i Åvangen, hvor publikum inviteres til at bistå med identifikation af en række af de ukendte personer, der i et utal findes på billeder i arkivet.

Sluttelig vil vi i arkivet ønske vore medlemmer en rigtig god sommer!

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

Flytningen til ”Åvangen” i Svebølle:
Med god hjælp fra Jan Østergaard faldt de sidste brikker i forbindelse med flytningen til ”Åvangen” i Svebølle på plads. Det skete sidst i juni måned. Der var herefter ikke tvivl om, hvilke vilkår der var gældende for det praktiske i forbindelse med flytningen, hvilke lokaler vi skulle overtage, og hvilke vilkår der ville være gældende for vores fremtidige tilstedeværelse i ”Åvangen”. Det blev straks herefter aftalt, at bestyrelse og personale skulle mødes hurtigst muligt efter ferien, dvs. d. 2. august med henblik på planlægning af flytningens forløb. Ifølge aftalen med Kalundborg Kommune skulle lokalerne på Ellebo være fraflyttet senest d. 15. september 2011. Inden for denne frist er det takket være den alvor, personale og bestyrelse er gået til opgaven med, lykkedes at få arkivet flyttet til ”Åvangen”, som aftalt med kommunen. Under hele forløbet har der været et ualmindeligt godt samarbejde med pedel Finn Petersen, som vi skylder en stor tak. Selve flytningen af arkivet fra Ellebo til ”Åvangen” skete ved flyttefolk rekvireret og betalt af Kalundborg Kommune. Også de medvirkende flyttefolk skylder vi en tak for godt samarbejde.
Der forestår nu et stort udpaknings- og indretningsarbejde i ”Åvangen”. Arbejdet er allerede godt i gang, og også i den forbindelse udviser vores personale (”tirsdagsdamer”) et engagement, der er helt enestående. Arkivet er grundet flytningen midlertidigt lukket for personlig henvendelse frem til d. 1. december. Efter denne dato vil der være åbent hver torsdag i tidsrummet kl. 14 – 17. I perioden frem til 1. december vil arkivet kunne kontaktes ved telefonisk henvendelse (se nærmere herom på arkivets hjemmeside).

Oktober 2011:

Hjemmeside
Foreningen har i en længere periode følt et behov for som andre arkiver at have en hjemmeside. I maj-juni blev det besluttet at gøre noget ved sagen. Der blev rettet henvendelse til SLA i Vejle, der tidligere har været lokalhistoriske foreninger behjælpelig i forbindelse med oprettelse af hjemmesider, men SLA lod forstå, at man p.t. ikke kunne tilbyde nogen hjælp, og SLA kunne heller ikke stille nogen hjælp i udsigt. På anden måde er det nu lykkedes at få designet og opsat en hjemmeside, der skulle kunne tilgodese foreningens behov. Hjemmesiden har været på nettet i godt 2 måneder, og det virker som om, der bliver taget godt imod den. Det er foreningens håb, at hjemmesiden ved at gøre arkivet mere nærværende for vore medlemmer og andre, der måtte søge lokalhistoriske oplysninger, vil øge interessen for lokalhistorie. – Hjemmesidens adresse er: www.bjergstedarkiv.dk

Udstilling på Kalundborg Museum
I forbindelse med en udstilling på Kalundborg Museum af billeder fra de lokale arkiver bidrager vort arkiv med 1 luftfoto af Lerchesminde (Smakkerupgaard), 1 luftfoto af Vesterbjerggård i Snertinge, 1 luftfoto af Mindegården i Viskinge og et maleri af Fostedgård i Bregninge Sogn
Udstillingen havde fernisering fredag d. 16. september og kan ses frem til søndag d. 13. nov. 2011.

Jens Weinreich/Flemming Paulsen

*************
Juni 2011:

Der var ved årets begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store højskabe. P.gr.a. manglende arkivplads var der indkøbt 4 brugte, men velholdte arkivskabe, der var tænkt anbragt på den nu ledige plads. Vores ”tirsdagsdamer” havde udtrykt forskellige ønsker, som bestyrelsen var indstillet på at imødekomme. Det hele er sat på ”standby”, og som det ser ud nu, vil planerne for nyindretningen helt blive opgivet. Som det blev meddelt på seneste generalforsamling er bestyrelsen indstillet på at tage mod Kalundborg Kommunes tilbud om, at vi i et vist omfang kan overtage hjemmeplejens lokaler i Ældrescentret Åvangen. Hjemmeplejens områdechef Henrik Langtofte har ladet os forstå, at hjemmeplejen, der nu er flyttet til ”Ellebo” i Bregninge, har brug for mere plads, og at han i den forbindelse har fået ”kig” på arkivets lokaler. Det er bestyrelsens opfattelse, og den opfattelse deler vi har med vore ”tirsdagsdamer” og med vores slægtsforsker Kaj Cedersted, at en flytning til Åvangen i Svebølle vil skaffe betydelig bedre rammer for arkivet. Efter indtil flere orienterende møder med Henrik Langtofte, og  i den forbindelse 2 besigtigelser af de nye lokaler, har bestyrelsen bedt Henrik Langtofte foranledige, at Kalundborg Kommune med den fornødne politiske opbakning udfærdiger et skriftligt tilbud, der i detaljer redegør for de vilkår, der vil være gældende for overtagelsen af omtalte lokaler i Åvangen. Det er bestyrelsens opfattelse, at en stillingtagen forudsætter, at der foreligger et skriftligt tilbud fra kommunen. P.t. afventer vi således at høre fra kommunen.
Den netop afholdte generalforsamling fik et godt og uproblematisk forløb med et deltagertal på godt 30. Jens Weinreich takkede Jan Østergaard for det store arbejde, han som formand havde gjort for foreningen. Jan har lovet fortsat at være tilknyttet bestyrelsen på freelance basis – som han udtrykte det, og det har vi noteret os. I øvrigt lod han forsamlingen forstå, at han på et tidspunkt håber at kunne vende tilbage til bestyrelsesarbejdet. Jens takkede endvidere Willy Nielsen som i en årrække har varetaget kassererjobbet på forbilledlig vis, – det seneste år som kasserer uden for bestyrelsen. Vi er sikre på, at det ikke er manglende vilje til at fortætte, der nu får Willy til at sige stop, men at det er et svigtende helbred. Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Jørgensen, der træder ind i stedet for Jan. Vi byder Louise velkommen i bestyrelsen, og vi er hende taknemmelig for, at hun har indvilliget i at overtage kassererjobbet efter Willy. Ellers var der genvalg til alle poster forbundet med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Weinreich som formand, Flemming Paulsen som næstformand, Erik Jensen som sekretær og altså med Louise Jørgensen som kasserer.
Tidligere borgmester for Bjergsted Kommune Gert Larsen stod for generalforsamlingens underholdende indslag. På spændende og førnøjelig vis fortalte han om sin tid i politiets tjeneste. En tjeneste, der undertiden kan være forbundet med barske oplevelser. Efterfølgende redegjorde han for det spændende og udfordrende arbejde som kommunalpolitiker og borgmester. Gert Larsen afsluttede sin medvirken med at overdrage to dirigentklokker til arkivet.
Den ene med påskriften: ”Føllenslev Særslev”. I denne klokke sidder stemplet AM 925, hvilket må betyde, at klokken er fabrikeret hos guldsmed  A. Michelsen, og at den er lavet af sterling sølv. Den anden klokke bærer påskriften Viskinge-Aunsø 31-3-1970 og endvidere 28. Jan. 1842 – 28. Jan. 1942.